1.Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://godsclothing.pl/

2.Właścicielem sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest (dane)

2.Kontakt ze sklepem

1. Adres Sprzedawcy:

Mateusz Słodczyk

Ul. Okrężna 90,

41-500 Chorzów

Tel. 697187780

2. Adres e-mail Sprzedawcy: mateusz.slo25@gmail.com

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

3.Wymagania techniczne

 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. Włączona obsługa plików cookies.

4. Zamówienia

1. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, bez konieczności rejestracji w Sklepie.

3. Do złożenia zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.

4. Zamówienia muszą zawierać następujące dane:

A. imię i nazwisko (w przypadku firm – nazwę) Użytkownika składającego zamówienie

B. adres dostawy

C. adres e-mail

D. numer telefonu

E. nazwę i ilość zamówionych Produktów

F. NIP (w przypadku firm)

G. wybrany sposób dostawy

H. wybrany sposób płatności

5. Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „złóż zamówienie”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo, a także że użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.

6. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, Kupujący może dokonać zmiany telefonicznie bądź e-mailem lub całkowicie anulować Zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wysłane.

7. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość, zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Użytkownika.

8. Umowa zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie będzie przesłane drogą mailową.

9. Sprzedający może wstrzymać przyjęcie Zamówienia w sytuacji wątpliwości, co do prawdziwości, bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

10. W przypadku braku dostępności produktów uwzględnionych w zamówieniu Sprzedający poinformuje Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia i uzgodni z nim sposób zwrotu uiszczonej kwoty. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności produktów, Sprzedający poinformuje Kupującego o potencjalnym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia telefonicznie bądź w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.

11. Na życzenie Kupującego, określone przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, Sprzedający po zaksięgowaniu wpłaty na swoim koncie, dostarczy Kupującemu fakturę VAT – w paczce lub mailem.

12. Kupujący opcjonalnie może wprowadzić uwagi do swojego Zamówienia.

13. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

5.Dostawa i płatności

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

(metody dostawy)

2. Wysyłka Zamówień realizowana jest w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania płatności. Wysyłka może się przedłużyć do 5 dni roboczych, przy czym poinformujemy o tym klienta.

3. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Koszt dostawy będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia.

5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

(metody płatności)

6. Płatność za zamówione Produkty powinna być dokonana przez Użytkownika w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy.

7. Sprzedający dostarcza wraz z Produktem paragon bądź (opcjonalnie) fakturę VAT.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Punkt ten nie dotyczy Zamówień będących w trakcie realizacji.

6.Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument może w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, przed jego dostarczeniem.
  3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku produktów objętych promocją.
  6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  7. Konsument może odstąpić od Umowy, odsyłając nowy produkt wraz z fakturą, gratisami, oraz wypełnionym formularzem zwrotu (można go uzyskać poprzez napisanie do nas na maila: mateusz.slo25@gmail.com) na adres: 

Mateusz Słodczyk

Ul. Okrężna 90,

41-500 Chorzów

Tel. 697187780

         9.Koszty przesyłki pokrywa kupujący.

7. Reklamacja

1. W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.

2. Sprzedający nie udziela gwarancji na swoje Produkty.

3. Sprzedający zastrzega sobie różnice wymiarowania w Produktach odzieżowych do 3 cm w stosunku do wymiarów podanych na stronie.

4. W sytuacji, gdy Kupujący dostanie produkt wadliwy, może żądać usunięcia wady, bądź wymiany rzeczy na wolną od wad.

5. Reklamacja nie wymaga zachowania specjalnej formy, natomiast powinna zawierać:

A. dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika

B. oznaczenie Produktu, którego dotyczy reklamacja

C. uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość Produktu

6. Produkt wraz z reklamacją należy odesłać na adres:

Mateusz Słodczyk

Ul. Okrężna 90,

41-500 Chorzów

Tel. 697187780

7. W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

8. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

9. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

10. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

8. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu.

2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego: https://godsclothing.pl/

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.10.2021 roku.

Translate